ninidata.com | قبل از اینکه به کودکتان شب بخیر بگویید، روش های خواب ایمن را بدانید .

قبل از اینکه به کودکتان شب بخیر بگویید، روش های خواب ایمن را بدانید .

نکات مهم در مورد خواب ایمن را از اینجا بخوانید

  • 1401/03/11
  • 328 بازدید
ninidata.com | ایمنی آب ،پیشگیری از غرق شدگی

ایمنی آب ،پیشگیری از غرق شدگی

نکاتی از انجمن طب کودکان امریکا در پیشگیری از غرق شدگی

  • 1400/06/25
  • 483 بازدید
ninidata.com | ایمنی نوزاد

ایمنی نوزاد

نکات مهم در ایمنی نوزاد

  • 1400/06/25
  • 399 بازدید
ninidata.com | ارتقاي ايمني و پيشگيري از آسيبها: اواسط کودکي – 5 تا 10 سالگي

ارتقاي ايمني و پيشگيري از آسيبها: اواسط کودکي – 5 تا 10 سالگي

اواسط کودکي، زمان رشد و تکامل جسمي و ذهني است که کودکان مستقل تر ميشوند. کنترل و نظارت والدين از اوايل کودکي تغيير ميکند. با رفتن به مدرسه، کودک در فعاليتهاي خارج از منزل شرکت کرده، مشغول فعاليتهاي اجتماعي و جسمي خطرناک تر و پيچيده تر ميگردد که ضرورت پیشگیری های بیشتر را ایجاب می کند .

  • 1400/06/25
  • 373 بازدید
ninidata.com | ارتقاي ايمني و پيشگيري از آسيبها: اوايل کودکي- 1 تا 4 سالگي

ارتقاي ايمني و پيشگيري از آسيبها: اوايل کودکي- 1 تا 4 سالگي

ارتقاي ايمني و پيشگيري از آسيبها: اوايل کودکي- 1 تا 4 سالگي

  • 1400/06/25
  • 326 بازدید

2024 © ninidata.com - طراحی و پشتیبانی w3ir
Top